PRAVILA NATJEČAJA

PRAVILA NATJEČAJA

„Moji dodaci prehrani”
(u daljnjem tekstu: „Pravila“ ili „Pravila Natječaja“)

 1. OPĆI UVJETI

1.1. Organizator Natječaja „Moji dodaci prehrani“, u daljnjem tekstu:

„Natječaj“ je društvo „Natural Pharmaceuticals“ Varšava, Domaniewska br. 28, 02-672 Varšava, upisano u poslovni registar Okružnog suda u Varšavi, 13. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra, br. 343007 KRS, NIP br. 9512298527, temeljni kapital u iznosu od 2 000 000 zl., koje zastupa Carl Jonas Tӧrnquist – generalni direktor, u daljnjem tekstu „Organizator”.

1.2. Ovim Pravilima utvrđuju se uvjeti sudjelovanja, kao i prava i obveze sudionika Natječaja i Organizatora.

1.3. Natječaj se organizira na području Republike Hrvatske.

1.4. Prijavom na Natječaj sudionik prihvaća  pravila Natječaja i obvezuje se da će ih poštivati.

1.5. Tijekom trajanja Natječaja, na raspolaganju će biti Pravila Natječaja koja se mogu  pregledati u sjedištu Organizatora i na sljedećoj web stranici: https://omegamarine.hr/nagradni-natječaj

1.6. Organizator provodi ovaj Nagradni natječaj putem Hrvatske pošte (u daljnjem tekstu „Pošta”) i sljedeće web stranice: https://omegamarine.hr/nagradni-natječaj (u daljnjem tekstu: Web stranica).

 1. PREDMET I CILJ NATJEČAJA

2.1. Predmet Natječaja je odabir, na temelju načela utvrđenih u Pravilima, najoriginalnijeg odgovora prema subjektivnoj procjeni Organizatora, na sljedeće pitanje: „Zašto odabrati dodatke prehrani Natural Pharmaceuticals?”

2.2. Natječaj se provodi u svrhu popularizacije, promocije i oglašavanja Proizvoda Organizatora

 1. TRAJANJE NATJEČAJA

3.1. Natječaj će trajati od 1. rujana do 31. prosinca 2022. i bit će podijeljen po tjednima (7 dana – računajući od ponedjeljka, od 17:00 do ponedjeljka, 16:00).

3.2. Natječaj će biti objavljen na sljedećoj web stranici: https://omegamarine.hr/nagradni-natječaj (u daljnjem tekstu: Web stranica).

 1. UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

4.1. Sudionik Natječaja (u daljnjem tekstu: Sudionik) mora poštivati ​​sve uvjete:

a. Osoba starija od 18 godina;

b. Klijent Natural Pharmaceuticalsa koji je tijekom proteklih 12 mjeseci naručio i platio/plaća bilo koji dodatak prehrani Natural Pharmaceuticalsa;

c. Prihvaća ova Pravila.

4.2. Zaposlenici, predstavnici i partneri Organizatora, ostale osobe koje sudjeluju u pripremi i vođenju Natječaja ili članovi njihove najuže obitelji, odnosno supružnici, djeca, roditelji i braća i sestre, kao i ostali članovi koji žive u njihovom domaćinstvu, ne mogu biti sudionici Natječaja.

4.3. Sudjelovanje u Natječaju je dobrovoljno i besplatno.

 1. PRIJAVE NA NATJEČAJ

5.1. Sudionik podnosi svoju prijavu na Natječaj slanjem odgovora na Natječajno pitanje: „Zašto odabrati dodatke Prehrani Natural Pharmaceuticals?“, U daljnjem tekstu „Prijava na Natječaj“.

5.2. Odgovor dostavljen na Natječaj, u daljnjem tekstu „Odgovor”, trebao bi:

a. Dati odgovor na Natječajno pitanje,

b. Biti originalan,

c. Imati jednog autora.

5.3. Zabranjeno je slanje odgovora koji su nezakoniti ili nisu u skladu s Pravilima Natječaja, posebno odgovora koji:

a. Obično se smatraju vulgarnim, uvredljivim, opscenim i krše pravne ili moralne standarde;

b. Opisuju nasilje, mržnju, diskriminaciju (rasnu, kulturnu, etničku, religijsku ili filozofsku itd.);

c. Krše osobna prava ili vrijeđaju ljudsko dostojanstvo ili osjećaje trećih osoba.

5.4. Ispravna prijava na Natječaj je ona gdje se podnosi Odgovor koji je u skladu sa smjernicama utvrđenim u Pravilima unutar trajanja Natječaja:

a. Poštom na adresu „Natural Pharmaceuticals“ P.P. BROJ 567, 10001 ZAGREB, sa sljedećim podacima na omotnici: „Natječaj“. Datum slanja Odgovora na Natječaj bit će datum predaje Natječaja na navedenoj adresi Organizatora.

b. Slanjem Odgovora koji je u skladu s Pravilnikom tijekom trajanja Natječaja putem obrasca na sljedećoj web stranici: https://omegamarine.hr/nagradni-natječaj

5.5. Ispravno poslana Prijava na natječaj ulazi u svaki krug Natječaja od datuma predaje Natječaja Organizatoru do kraja Natječaja, u skladu sa stavkom 5.6. ovdje u nastavku.

5.6. Prijava za natječaj za koju je već dodijeljena nagrada spomenuta u stavku 6.1 Pravila ne sudjeluje u sljedećim krugovima Natječaja.

 1. NAGRADE

6.1. Organizator će jednom tjedno dodijeliti kupon za kupovinu u vrijednosti od 39,82 EUR*/300 kn za najoriginalniji odgovor dostavljen na Natječaju, koji se može koristiti u lancu prodavaonica Konzum, u daljnjem tekstu: Nagrada, odabranim pobjednicima Natječaja u skladu sa stavkom 7.2. i 7.3 Pravila. Nagrada će se pobjedniku poslati u roku od 14 dana od dana kontaktiranja Pobjednika preporučenom poštom na adresu Pobjednika navedenu u prijavi.

6.2. Putne troškove do trgovine radi osiguranja Nagrade snosi Pobjednik.

6.3. Sudionik nema pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu ekvivalentnu nagradu. Svaka nagrada koju Pobjednik nije iskoristio ili je nije preuzeo se ne nadoknađuje.

6.4. Sudionici nemaju pravo na bilo koji poseban zahtjev u vezi sa svojstvima Nagrade.

6.5. Sudionici Natječaja nemaju pravo prenijeti prava na Nagradu na bilo koje treće osobe.

*1 EUR = 7,5345 kn

 1. REZULTATI NATJEČAJA I NAGRADE

7.1. Organizator će odrediti žiri od 2 osobe za utvrđivanje rezultata Natječaja, a koji će činiti predstavnici Organizatora (u daljnjem tekstu: Žiri).

7.2. Jednom tjedno, Žiri će odabrati jednog pobjednika (u daljnjem tekstu: „Pobjednici“) Natječaja, čija su prijava i odgovor na Natječaj provjereni u skladu s Pravilnikom, a Žiri im je dao najviše bodova s ​​obzirom na originalnost dostavljenog odgovora.

7.3. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internet stranici u roku od 14 dana od dana odabira Pobjednika.

7.4. Pobjednici će biti obaviješteni telefonom o svom dobitku u roku od 7 dana nakon odabira Pobjednika.

7.5. Pobjednik neće steći pravo na nagradu ili će izgubiti stečeno pravo na nagradu u slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih Pravila.

 1. POSTUPAK PRIGOVORA

8.1. Prigovori koje se odnose na tijek Natječaja mogu se podnijeti pisanim putem na adresu: „Natural Pharmaceuticals“ P.P. BROJ 567,

10001 ZAGREB, u roku od 14 dana od rezultata Natječaja (poštanski žig s datumom bit će presudan – datum na koji je prigovor poslan na gornju adresu). Prigovor podnesen nakon određenog razdoblja neće imati pravni učinak, što ne utječe na pravo Sudionika da svoj prigovor podnese na sud.

8.2. Samo sudionici Natječaja imaju pravo podnijeti prigovor.

8.3. Pisani prigovor treba poslati s napomenom na omotnici: „Natječaj“, te treba sadržavati sljedeće podatke: Ime, prezime, točnu adresu sudionika, kao i detaljan opis i specifikaciju razloga prigovora Sudionika.

8.4. Prigovore pregledava Organizator u roku od 30 dana od dana dostave prigovora Organizatoru. Sudionik će o odluci Organizatora biti obaviješten putem preporučenog pisma poslanog na adresu navedenu u prigovoru u roku od 7 dana od razmatranja prigovora.

 1. AUTORSKA PRAVA

9.1 Natječajem, sudionik izjavljuje sljedeće:

a. ima moralna i ekonomska autorska prava na Odgovore u smislu hrvatskog Zakona o autorskim pravima i drugim srodnim pravima, u opsegu potrebnom za izvršavanje odredaba Pravilnika, uključujući posebno davanje licence u smislu stavaka 18., 19. i 20., i da je odgovoran za svaku moguću povredu prava trećih strana u tom smislu;

b. odgovor koji je podnesen ne krši obvezna zakonska i autorska prava, prava industrijskog vlasništva i osobna prava trećih strana;

c. Ekonomska autorska prava na odgovore nisu predmet založnog prava i nisu opterećena pravima trećih strana.

9.2 Sudionik je suglasan da će se njegov odgovor koristiti i distribuirati u elektroničkom i tiskanom obliku, u cijelosti ili djelomično – reprodukcijom, javnim nastupom i javnim prikazivanjem (uključujući i stavljanje na raspolaganje javnosti putem računalnih mreža (na internetu) u tisku, promotivnim i marketinškim materijalima, kao i u internim komunikacijama društva Natural Pharmaceuticals, na web  stranici www.omegamarine.hr, te na etiketama materijala koji sadrži Odgovor koristeći ime, prezime i mjesto.

9.3 U slučaju da treće strane podnesu bilo kakav zahtjev protiv Organizatora zbog kršenja autorskih prava ili osobnih prava u vezi s korištenjem odgovora od strane Organizatora, Sudionik će pokriti sve troškove koji se odnose na zahtjeve takvih osoba, uključujući naknadu.

9.4 Nakon dodjele Nagrade Sudioniku, Organizator stječe besplatnu i ekskluzivnu licencu i besplatno ovlaštenje i suglasnost, bez vremenskih ograničenja, ali ograničenih na područje Republike Hrvatske, na Odgovore koje  Organizator može koristiti prema vlastitom nahođenju, u svim postojećim područjima korištenja, uključujući u poljima navedenim u stavcima 19. do  31. hrvatskog Zakona o autorskim pravima drugim srodnim pravima, osobito putem: trajnog ili privremenog snimanja i reprodukcije, u cijelosti ili djelomično, putem bilo kojih sredstava i bilo kojeg oblika; prilagodbe, preoblikovanja ili bilo koje druge promjene odgovora; pohrane na računalu ili marketinga u obliku reklamnog letaka; izdavanja letka za oglašavanje u bilo kojem broju primjeraka; korištenja u novinarstvu, na konferencijama, u intervjuima, u medijima, u oglašavanju, na web stranicama Organizatora i na profilu Organizatora.

 1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

10.1. Voditelj obrade osobnih podataka sudionika u Natječaju je društvo „Natural Pharmaceuticals“ sa sjedištem u Varšavi, Domaniewska ulica br. 28, 02-672 Varšava, upisano u poslovni registar Okružnog suda u Varšavi, 13. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem 343007 KRS, NIP br. 9512298527, temeljni kapital u iznosu od 2 000 000 zl., koje zastupa Carl Jonas Tӧrnquist – izvršni direktor, (dalje – Voditelj obrade osobnih podataka). Osobni će se podaci obrađivati ​​samo i isključivo u svrhu i u opsegu koji se odnosi na Natječaj, odnosno u svrhu organiziranja i provođenja Natječaja (članak 6. stavak 1.b) GDPR-a), uključujući nagradu Natječaja, zahtjeve za porezno i ​​računovodstveno izvješćivanje (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a), kao i na temelju legitimnih interesa koje nameće Natural Pharmaceuticals (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Nakon što je Sudionik potvrdio svoj identitet slanjem na adresu „Natural Pharmaceuticals“ ili  elektroničkim putem na adresu DPO@omegamarine.hr, Sudionik ima pravo pristupiti i ažurirati svoj identitet, zatražiti ispravak osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor na obradu, pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo da se zahtijeva brisanje njegovih osobnih podataka, kao i pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Hrvatski inspektorat za zaštitu podataka). Voditelj osobnih podataka izjavljuje da je davanje podataka dobrovoljno, ali potrebno za sudjelovanje u Natječaju i za dodjelu nagrade, kao i za moguća potraživanja koja treba ispitati.

10.2. Voditelj osobnih podataka obrađivat će osobne podatke Sudionika Natječaja isključivo ​​u svrhu organiziranja Natječaja i osiguranja sudjelovanja sudionika u Natječaju i u svrhu javnog priopćavanja imena, prezimena i mjesta prebivališta pobjednika u Promotivnim materijalima Voditelja obrade podataka (u letcima ili na web stranici).

10.3. Voditelj obrade prikuplja i obrađuje Sljedeće osobne podatke od  Sudionika Natječaja: ime, prezime, adresa/korespondencijska adresa, telefonski broj, e-mail Voditelja obrada.

10.4. Obrada osobnih podataka odvija se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka EU-a).

10.5. Voditelj obrade osobnih podataka izjavljuje da se podaci Sudionika Natječaja neće obrađivati ​​automatiziranim sredstvima i neće biti podložni profiliranju.

10.6. Osobni podaci sudionika Natječaja neće biti dostupni bilo kojim vanjskim subjektima, osim subjektima koji su predviđeni odredbama zakona te subjektima koji surađuju na temelju ugovora o povjerenju u opsegu potrebnom za postizanje ovih ciljeva.

10.7. Osobni podaci sudionika Natječaja čuvat će se tijekom cijelog trajanja sudjelovanja u Natječaju i tijekom razdoblja potrebnog za postizanje gore spomenutih ciljeva, ali ne duže od vremena kada sudionik zatraži obustavu obrade svojih osobnih podataka ili povuče svoj pristanak na obradu svojih osobnih podataka.

10.8. Voditelj obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu podataka koji provjerava ispravnost obrade osobnih podataka, a koji se može kontaktirati e-poštom na adresu: DPO@omegamarine.hr.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1 Organizator Natječaja nije odgovoran za poštanske ili kurirske radnje, posebno za radnje koje mogu rezultirati gubitkom ili uništenjem sadržaja Natječaja ili za bilo kakvo kašnjenje u njegovoj dostavi.

11.2 Organizator Natječaja nije odgovoran za bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Natječaja od strane sudionika Natječaja ili trećih osoba, neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Natječaju, (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju.

11.3 Organizator Natječaja nije odgovoran za internetske veze, posebno za bilo kakve prekide, obustavu ili narušavanje takve veze koji mogu rezultirati gubitkom ili uništenjem sadržaja Natječaja.

11.4 Odredbe hrvatskih zakona primjenjivat će se na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilima.

11.5 Sve sporove u vezi s ispunjavanjem obveza u vezi s ovim Natječajem će rješavati zajednički sud nadležan u sjedištu organizatora.

11.6 Organizator izjavljuje da Natječaj nije lutrijska igra, nagradna lutrija, klađenje, promotivna lutrija, igra na sreću ili bilo koji drugi oblik.

11.7 Organizator zadržava pravo izmjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, pod uvjetom da ne dovede do pogoršanja uvjeta sudjelovanja ili ne liši Sudionika prava stečenih u skladu s odredbama Pravila. Promjena Pravilnika stupa na snagu nakon najave.

11.8 Sudionici Natječaja snose sve troškove koji se odnose na sudjelovanje u Natječaju, uključujući troškove slanja prijave.

11.9 Ova Pravila stupaju na snagu danom početka Natječaja.

Pozivamo vas da sudjelujete u našem nagradnom natječaju!

Za kupnju u Konzumu možete osvojiti poklon karticu vrijednu 40 EUR!

NEMOJTE ČEKATI I POSJETITE NAŠU STRANICU!