Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI NATURAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

 1. OPĆE ODREDBE
  1. Ova Politika privatnosti ima informativni karakter, što znači da iz nje ne proizlaze obaveze za Korisnike ili Kupce.
  2. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Natural Pharmaceuticals Sp z.o.o. sa sjedištem u Varšavi (adresa: ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava), poduzeće registrirano u evidenciji poduzetnika, koju vodi Općinski sud za grad Varšava, XIII. gospodarski odjel Sudskog registra pod brojem MBS: 0000343007, MB: 142128030, OIB: 951-229-85-27 )u daljem tekstu „Natural Pharmaceuticals” ili „Voditelj obrade”). Kontakt za službenika za zaštitu podataka: DPO@omegamarine.hr.
  3. Natural Pharmaceuticals obrađuje osobne podatke sukladno-postojećim zakonskim propisima, a pogotovo sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljem tekstu „GDPR“), te državnim propisima u okviru zaštite osobnih podataka.
  4. Natural Pharmaceuticals osigurava odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere primjena kojih jamči sigurnosti obrade osobnih podataka, i usklađenje obrade podataka s obvezujućim propisima. Natural Pharmaceuticals poduzima odgovarajuće mjere radi sprječavanja pristupa neovlaštenih osoba prikupljenim podacima, sprječavanja otkrivanja osobnih podataka trećim stranama (uz izuzetke navedene u odjeljku 2. t.11. ove politike) ili zloupotrebe u smislu neovlaštenog mijenjana istih.
  5. Vaše podatke smo dobili u vezi s Vašom nabavom, korištenjem usluga u našem internetskom dućanu, a također u drugim slučajevima kontakta s Natural Pharmaceuticals, npr. kroz sudjelovanje u akcijama ili prijava za Newsletter.
 2. CILJ I OPSEG SKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA, TE PRIMATELJI PODATAKA
  1. Cilj obrade podataka je sklapanje i izvršenje ugovora, u kojem ste Vi strana ili poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora, u tome: prodaja robe ili usluga, servis nakon prodaje, pružanje usluga elektronskim putem, npr. Newsletter, obrađivanje prodajnog dokumenta na portalima www.omegamarine.hr te www.omegamarine.hr davanje mišljenja, obrađivanje različitih prijava, te tekući kontakt s Vama, koji obuhvaća sve gore navedeno. U takvim slučajevima osnova za obrađivanje podataka je neophodnost istih radi izvršenja ugovora ili za poduzimanje neophodnih radnji prije sklapanja ugovora (čl. 6. st. 1.f GDPR)U vezi s gore navedenim, sukladno obvezujućim propisima, opravdanom obradom podataka će se također smatrati njihova neophodnost radi legitimnih obaveza od strane Natural Pharmaceuticals (čl. 6 stavak 1c GDPR), a odnose se na: izdavanje i pohranjivanje faktura, te računovodstvene dokumentacije, razmatranje reklamacija, otkrivanje podataka državnim tijelima u granicama i na temelju zakonskih propisa, npr. zbog poreznih ili računovodstvenih razloga.
  2. Također obrađujemo Vaše osobne podatke u niže navedenim ciljevima, na temelju postojanja legitimnog interesa Natural Pharmaceuticals (čl. 6 stavak 1f GDPR):
   • izravni marketing roba i usluga Natural Pharmaceuticals;
   • poboljšavanje kvalitete robe ili usluga koje prodaje Natural Pharmaceuticals putem traženja mišljenja na ovu temu ili ispitivanja zadovoljstva;
   • podrška uslugama plaćanja;
   • upravljanje aktivnostima na internetskim stranicama Natural Pharmaceuticals putem nadziranja istih radi poboljšavanja funkcionalnosti tijekom korištenja, analize potreba, prilagođavanja reklama sukladno ranije pregledavanom sadržaju;
   • upravljanje najavama, mišljenjima ili zahtjevima, ukoliko isti nisu vezani uz izvršavanje ugovora;
   • otkrivanje i sprječavanje zlouporabe, potraživanje ili zaštita pred traženjem naknade, a također vođenje postupaka pred tijelima javne vlasti ili na sudovima;
   • stvaranje analiza, popisa, statistika, te pohranjivanje, u tome osiguravanje odgovornosti (iskazivanje da Natural Pharmaceuticals ispunjava obaveze koje proizlaze iz zakona i propisa).
  3. U slučaju davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka, dana suglasnost će predstavljati osnovza obradu podataka (čl. 6 stavak 1a GDPR), a sadržaj suglasnosti će svaki put određivati cilj obrade podataka. Suglasnost za obradu osobnih podataka se može povući u svakom trenutku.
  4. Natural Pharmaceuticals obrađuje slijedeće osobne podatke Korisnika i Kupaca: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, adresa za dostavu (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad, država) / adresa prebivališta / sjedišta, datum rođenja / godište, spol.
  5. Davanje informacija o Vašim osobnim podacima je dobrovoljno, iako će nedavanje gore navedenih osobnih podataka neophodnih za sklapanje i izvršavanje Ugovora o prodaji rezultirati nemogućnošću sklapanja Ugovora o prodaji. U slučaju skupljanja osobnih podataka na osnovi suglasnosti, davanje osobnih podataka je dobrovoljno.
  6. Osobni podaci Korisnika ili Kupaca koji se obrađuju s ciljem sklapanja, te izvršenja Ugovora i prodaje se obrađuju, te spremaju u Natural Pharmaceuticals kroz cijelo vrijeme neophodno za realiziranje narudžbe, te pružanje usluga pod garancijom.
  7. Obrada osobnih podataka u cilju izravnog marketinga robe ili usluga Natural Pharmaceuticals predstavlja legitimni interesvoditelja obrade Natural Pharmaceuticals (sukladno Motivu 47 Predgovora GDPR može se smatrati da postoji legitiman interes kod obrade osobnih podataka provedene za potrebe izravnog marketinga vlastite robe ili usluga). Osobni podaci koji se koriste u svrhe izravnog marketinga Natural Pharmaceuticals obrađuje i pohranjuje do trenutka izražavanja eventualnog protivljenja.
  8. U slučaju kada Voditelj obrade namjerava obrađivati ili obrađuje podatke Korisnika ili Kupaca u svrhe izravnog marketinga, osoba na koju se ti podaci odnose ima pravo izraziti svoje protivljenje obradi njezinih podataka.
  9. U ciljevima opisanim u točki 5, osim obrade radi ispunjavanja zakonske obaveze, raditi ćemo na profiliranju Vaših osobnih podataka, što znači da ćemo automatski analizirati iste, radi dobivanja informacija o Vašim preferencijama ili interesima (npr. istraživati koja će Vama ponuda najviše odgovarati). Ova obrada neće izazivati pravne posljedice ili značajno utjecati na Vas na bilo kojji način.
  10. Vaši osobni podaci se neće prosljeđivati izvan Europskog gospodarskog prostora.
  11. U vezi s obradom podataka u svrhe i na način koji su opisani gore, osobni podaci se mogu dijeliti slijedećim primateljima ili kategorijama primatelja na osnovi ugovora o ustupanju podataka u opsegu neophodnim za realizaciju gore navedenih ciljeva (točka 2.2):
   • subjektima, koji sudjeluju u procesima neophodnim za izvršenje ugovora,
   • kao što je osiguranje transporta robe, usluge plaćanja, te usluge koje se pružaju elektronskim putem;
   • subjektima, koji pružaju usluge marketinga, reklamnim agencijama;
   • subjektima koji su zaduženi za naš tele-informatički sustav, te koji tehnički podržavaju naše sustave;
   • subjektima, koji pružaju savjetodavne usluge, to usluge revizije;
   • tijelima javne vlasti ili subjektima, koji izvršavaju javne zadaće.
 3. PRAVA OSOBA, ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU
  1. Sukladno propisima, svaka osoba, čije se osobni podaci obrađuju od strane Natural Pharmaceuticals ima pravo zahtijevati pristup podacima, koji se na nju odnose, ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade, te izražavanja protivljenja obrađivanju istih, te ima pravo na prenošenje osobnih podataka, „pravo na zaborav“, te pravo podnošenja žalbe nadležnom nadzornom tijelu.
  2. Realizacija prava osobe čiji se osobni podaci obrađuju moguća je kroz podnošenje odgovarajućeg zahtjeva u sjedištu Natural Pharmaceuticals pisanim putem preko tradicionalne pošte ili elektronskim putem na mail adresu DPO@omegamarine.hr.
  3. Pravo na traženje brisanja podataka određene osobe se može izvršiti isključivo u slučaju kada ovi podaci nisu više neophodni za ispunjavanje ciljeva zbog kojih su prikupljeni i obrađivani, te ako ne postoje zakonske pretpostavke za obrađivanje ovih podataka. Podaci se također neće brisati ako:
   • je obrađivanje istih neophodno za ispunjavanje obaveza, koje Natural Pharmaceuticals mora ispuniti sukladno odredbama zakonskih
    propisa ili

   • ako je obrađivanje ovih podataka neophodno zautvrđivanje, potraživanje, kao i zaštitu financijskih potraživanja od strane Natural Pharmaceuticals.
  4. Korištenje prava na brisanje osobnih podataka nije moguće dok su Kupac i Natural Pharmaceuticals povezani Ugovorom o prodaji.
 4. COOKIES
  1. U vezi s vođenjem internetskog dućana, te određenih stranica s proizvodima Natural Pharmaceuticals koristi kolačiće, cilj kojih je poboljšavanje i uzimanje u obzir potreba Korisnika ili Kupaca, te sigurnost korištenja ovih stranica. Cookies (takozvani kolačići) omogućuju praćenje učestalosti otvaranja stranica i načina pregledavanja stranice.
  2. Voditelj obrade može obrađivati podatke koje se nalaze u datotekama s kolačićima kada Korisnik koristi stranicu internetskog dućana ili određene stranice s proizvodima skladu s niže navedenim ciljevima:
   • identificiranje Korisnika kao logiranog u internetskom dućanu;
   • pamćenje proizvoda dodanih u košaricu radi naručivanja;
   • spremanje podataka u ispunjenim formularima narudžbe, anketama ili spremanje lozinke za ulaz na stranicu internetskog dućana;
   • optimalizacija sadržaja stranice internetskog dućana te određenih stranica s proizvodima radi uzimanja u obzir individualnih preferencija
    Korisnika (npr. koje se odnose na boju, veličinu fonta ili format stranice);
   • izravnog marketinga robe ili usluga;
   • anonimnih statistika korištenja stranice internetskog dućana ili određenih stranica s proizvodima.
  3. Standardno većina internetskih preglednika dostupnih na tržištu automatski prihvaća spremanje datoteka s kolačićima. Svatko ima mogućnost odrediti uvjete korištenja datoteka s kolačićima uz pomoć postavki vlastitog preglednika. Ovo znači da je moguće npr. djelomično ograničavanje (npr. vremenski) ili potpuno isključivanje mogućnosti spremanja datoteka s kolačićima – u ovom zadnjem slučaju ovo može utjecati na neke od funkcionalnosti stranice internetskog dućana / određene stranice s proizvodima.
  4. Postavke internetskog preglednika koje obuhvaćaju spremanje datoteka s kolačićima bitne su zbog korištenja ovih datoteka od strane internetskog dućana / određene stranice s proizvodima – sukladno propisima takvo prihvaćanje se može izraziti i putem postavki internetskog preglednika. U slučaju neprihvaćanja potrebno je izmijeniti postavke internetskog preglednika u djelu koji obuhvaća korištenje datoteka s kolačićima.Više informacija o datotekama s kolačićima se može naći na stranici: https://omegamarine.hr/wp-content/uploads/2017/01/Cookies-policy-HR.pdf
 5. ZAVRŠNE ODREDBE
  Ova politika privatnosti stupa na snagu 28. svibnja 2018. g.

  1. Ovu Politiku je donijela Uprava Natural Pharmaceuticals, te ćeista biti redovito revidirana i ažurirana unutar određenih razdoblja, a pogotovo u slučaju izmjene postojeće zakonske regulative.
  2. Sve riječi, izrazi i akronimi koji se nalaze na ovoj stranici, a koji se pišu velikim slovom potrebno je čitati sukladno definiciji sadržanoj u Pravilniku

Pozivamo vas da sudjelujete u našem nagradnom natječaju!

Za kupnju u Konzumu možete osvojiti poklon karticu vrijednu 40 EUR!

NEMOJTE ČEKATI I POSJETITE NAŠU STRANICU!