OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI

 1. UVJETI

Pojmovi koji se koriste u OPĆIM UVJETIMA:

Kupac: fizička osoba starija od 18 godina ili potpuno poslovno sposobna osoba ili pravna osoba, organizacijska jedinica bez pravne osobnosti, ali sposobna u svoje ime stjecati prava i obveze, koja naručuje proizvod i/ili dodatak prehrani tvrtke Natural Pharmaceuticals Sp. z oo

Usluga: usluga koja se pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na Internetu, reklamiranje putem Interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika,

Proizvodi: proizvodi i/ili dodaci prehrani koje nudi Natural Pharmaceuticals Sp. z oo i koji se mogu kupiti i naručiti putem internetske trgovine, kao i internetskih trgovina koje Natural Pharmaceuticals Sp. z oo vodi na drugim web stranicama koje promoviraju pojedinačne proizvode Natural Pharmaceuticals Sp. z oo te omogućavaju njihovu kupnju, narudžbu i dostavu ili korištenje određenih drugih usluga.

Online trgovina– internetska trgovina koju vodi Natural Pharmaceuticals na web stranicama koje promoviraju pojedinačne proizvode (npr. www.omegamarine.hr) koju nudi Natural Pharmaceuticals i omogućuju njihovu kupnju od Natural Pharmaceuticals ili korištenje određenih usluga, tzv. Landing Pages (web stranice u vlasništvu Natural Pharmaceuticals) putem kojih Kupac može dobiti informacije o usluzi (i korištenju usluga), proizvodima i njihovoj cijeni i dostupnosti te kupiti proizvode i naručiti dostavu istih;

Isporuka proizvoda – ugovor o pružanju usluga prijevoza proizvoda do mjesta koje je naveo Kupac u nardužbi. Dostava proizvoda odvija se samo unutar teritorija Republike Hrvatske;

NP: Natural Pharmaceuticals Sp. z oo, tvrtka registrirana u Poljskoj pod matičnim brojem (MBS) 0000343007.

 1. OPĆE ODREDBE

Važeći Opći uvjeti primjenjuju se na sve Proizvode koje naruči Kupac.

Kupac može kupiti i naručiti Proizvode putem internetske trgovine ili na temelju narudžbe koju je Kupac poslao e-poštom, poštom ili kontaktiranjem službe za korisnike NP. Po primitku narudžbe smatrat će se da su Kupac i NP sklopili kupoprodajni ugovor za Proizvode navedene u narudžbi.

Također, Kupac može kupiti i naručiti Proizvode te se informirati o Proizvodima, njihovoj cijeni i dostupnosti putem internetskih trgovina koje NP vodi na drugim web stranicama koje promoviraju pojedine NP Proizvode i omogućuju njihovu kupnju, narudžbu i dostavu ili korištenje određenih drugih usluga. Po primitku narudžbe, primjenjuju se odredbe propisane za slučaj kada Kupac kupuje i naručuje Proizvode putem internetske trgovine ili na temelju narudžbe koju Kupac šalje e-mailom, poštom ili kontaktiranjem servisa za korisnike NP.

NP ne odgovara Kupcu za štetu ili nedostatke ako je Kupac doveden u zabludu lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica na drugim web stranicama koje promoviraju pojedine Proizvode NP-a i omogućuju njihovu kupnju, narudžbu i dostavu ili korištenje određenih drugih usluga, njihovu cijenu i način plaćanja, dostupnost, način dostave, troškove povrata, mogućnost raskida ugovora, obradu osobnih podataka i slično, tako da kupi ili naruči taj Proizvod ili se informira o Proizvodima, njihovoj cijeni i dostupnosti putem internetskih trgovina na drugim web stranicama. Prije kupnje i naručivanja Proizvoda putem drugih web stranica, preporuča se Kupcu da provjeri pripada li Proizvod asortimanu i ponudi NP.

 1. NARUDŽBE

Svaka narudžba podrazumijeva točnu količinu kapsula Proizvoda koje se koriste u točno određenom razdoblju od jednog ili dva mjeseca, godinu dana ili bilo kojem drugom razdoblju definiranom NP-om.

Podaci o narudžbi bit će pohranjeni u registru kupaca.

Natural Pharmaceuticals prodaje proizvode kao dio jednokratnih isporuka ili u sklopu redovnih programa narudžbe (isporuke koje se povremeno ponavljaju uz pretplatu).

Podaci o tome da li je predmet Ugovora o kupoprodaji pojedinačni proizvod ili proizvod u sklopu redovnog programa narudžbe navedeni su u informacijama objavljenim pored proizvoda u Trgovini na Internetu.

Sklapanje Ugovora o prodaji pojedinačnog proizvoda ni na koji način ne ovisi o sklapanju Ugovora o prodaji za drugi proizvod, osim ako takva veza proizlazi iz posebne ponude koju klijentima prezentira Natural Pharmaceuticals. Natural Pharmaceuticals ne veže izvršenje svoje obveze proizašle iz sklapanja Kupoprodajnog ugovora od strane Kupca pojedinog proizvoda s obvezom da Kupac sklopi Kupoprodajni ugovor za drugi proizvod.

 1. OSOBNI PODACI I NJIHOVA UPOTREBA

NP će postupati s osobnim podacima Kupca u skladu s važećim zakonima. Informacije o obradi osobnih podataka kupaca sadržane su u Politici privatnosti dostupnoj na adresi Politika privatnosti | Prirodni lijekovi (omegamarine.hr)

 1. KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ugovor o kupoprodaji pojedinačnih proizvoda zaključuje se za vrijeme trajanja ovog ugovora.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda u sklopu programa redovite narudžbe sklapa se na neodređeno vrijeme. Kupac može raskinuti ugovor bez navođenja razloga dostavom izjave o raskidu kupoprodajnog ugovora NP putem telefona, pošte ili e-maila. Izjava o raskidu Ugovora o proizvodu stupa na snagu nakon otkaznog roka od četrnaest (14) dana od datuma dostave izjave o raskidu Ugovora o kupnji.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje:

a) u slučaju predaje Narudžbe korištenjem kupona – dostavom ispunjenog kupona prodavatelju narudžbe koji je dio prodavateljevog reklamnog materijala;

b) u slučaju davanja Narudžbe putem telefona – izjavom Kupca o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru (kao odgovor na potvrdu sadržaja kupoprodajnog ugovora predloženog od strane NP i poslanog kupcu poštom ili putem e-maila);

c) prilikom predaje narudžbe putem NP online trgovine – dostavom na poslužitelj elektroničke pošte, uz korištenje e-mail adrese koju je Kupac naveo u Narudžbi poslanoj putem NP online trgovine, potvrdom narudžbe (e-mail koji sadrži predmet “Potvrda narudžbe” u naslovu).

 1. DOSTAVA

Proizvod će biti isporučen Kupcu poštom, a u slučaju godišnje narudžbe putem poštanske službe koju odabere NP.

Isporuka jednog proizvoda ili prvog proizvoda iz redovnog programa narudžbe vrši se u roku od trideset (30) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Dostava drugog i sljedećih proizvoda iz redovnog programa narudžbe odvija se redovito, sukladno ponudi.

NP će isporučiti Proizvod ovisno o stanju vlastitih zaliha ili stanju zaliha svojih dobavljača. U slučaju da narudžbu nije moguće izvršiti zbog nedostatka zaliha, prvi će biti isporučeni proizvodi koji su raspoloživi na skladištu. U slučaju da narudžbu nije moguće izvršiti, NP će o tome obavijestiti kupca. NP će Kupcu vratiti novac od pretplate.

Jedan neisporučeni proizvod neće utjecati na druge isporuke. Ukoliko proizvod dulje vrijeme nije dostupan niti kod NP-a niti kod njegovih dobavljača, uslijed čega NP nije u mogućnosti isporučiti naručeni Proizvod u roku od 30 dana, NP ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.

 1. PLAĆANJE

Kupac je dužan platiti cijenu Proizvoda navedenu na web trgovini prilikom narudžbe, cijenu istaknutu na narudžbenici ili cijenu dogovorenu telefonski – ovisno o načinu narudžbe.

Cijena Proizvoda i trošak dostave Proizvoda plaćaju se prilikom dostave ili na broj bankovnog računa navedenog na prodajnom dokumentu priloženom uz poslane Proizvode u roku navedenom na računu.

Kako bismo Kupcu pružili dodatnu pogodnost, određenu grupu proizvoda naznačenu od strane NP-a, Kupac će moći će platiti u roku od 14 dana sukladno dostavljenom prodajnom dokumentu.

 1. PROMJENE CIJENA

NP je dužan obavijestiti Kupca o eventualnim poskupljenjima. Kupac ima pravo raskinuti ugovor ako je stvarna cijena znatno viša od cijene ugovorene u trenutku sklapanja ugovora.

 1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac koji je sklopio kupoprodajni ugovor može bez obrazloženja odustati od ugovora podnošenjem izjave u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka pojedinog proizvoda ili prvog proizvoda iz redovnog prodajnog programa, pod uvjetom da Proizvod i njegov ambalaža nije oštećena i otvorena.

Kupac ne gubi pravo na raskid ugovora kada se oštećenje ili otvaranje proizvoda ne može pripisati krivnji Kupca ili osobe za koju Kupac odgovara.

Kupac koji je naručio proizvode po grupama proizvoda ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu na pojedine grupe proizvoda. Kupac neće imati obvezu kupnje dodatnih proizvoda iz grupe proizvoda.

Za odustajanje od ugovora kupac je dužan obavijestiti NP o odustajanju od ugovora i otkazivanju budućih isporuka poštom na adresu: Natural Pharmaceuticals, Služba za korisnike: PP broj 567, 10001 Zagreb, putem e-maila: info@omegamarine.hr ili pozivom na broj službe za korisnike: 023/777-100 prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora. Kupac može, ali ne mora koristiti službenu izjavu NP-a.

U slučaju slanja izjave o odustajanju od kupoprodajnog ugovora u elektroničkom obliku, NP će potvrditi primitak izjave u najkraćem mogućem roku.

Kupac snosi neposredne troškove povrata proizvoda.

Kupac je dužan NP-u vratiti isporučene Proizvode, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio NP o odluci o raskidu ugovora.

NP će vratiti Kupcu sve izvršene uplate, uključujući i one za isporuku Proizvoda (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz načina dostave koji je izabrao Kupac, različitog od najjeftinijeg uobičajenog načina dostave proizvoda koji je dostupan od strane NP), što je prije moguće, ne dulje od 30 dana nakon primitka Proizvoda, ali ne prije nego što mu se Proizvod vrati ili prije nego što primi prihvatljiv dokaz da je pakiranje Proizvoda neotvoreno i neoštećeno i poslano natrag u NP.

NP vraća uplatu kupcu istim načinima plaćanja koji su korišteni u provedbi kupoprodajnih ugovora. Navođenje broja bankovnog računa na koji prodavatelj treba vratiti uplatu ubrzat će povrat novca.

 1. PRAVNI LIJEKOVI

U slučaju povrede prava Kupca, Kupac ima pravo koristiti sva pravna sredstva. NP odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda (ukoliko se nedostatak utvrdi) koje je Proizvod imao prije ili u trenutku isporuke Proizvoda.

U slučaju da na Proizvodu postoji materijalni nedostatak, Kupac ima pravo zahtijevati otklanjanje nedostatka, isporuku drugog proizvoda bez nedostatka, razmjerno smanjenje cijene ili raskid ugovora, ali tek nakon isteka naknadnog primjerenog rok za otklanjanje nedostatka, osim u slučaju kada je u NP navedeno da se nedostatak neće otkloniti ili to očito proizlazi iz okolnosti konkretnog slučaja.

Neispravni proizvodi bit će vraćeni na adresu: Natural Pharmaceuticals, Služba za korisnike: PP broj 567, 10001 Zagreb. NP moli Kupca da kontaktira službu za korisnike prije povrata Proizvoda. Troškove slanja novog Proizvoda snosi NP.

 1. OSTALI UVJETI

Kupac koji je potrošač može podnijeti prigovor NP poštom, faksom ili e-mailom. NP će na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kupac koji je potrošač može podnijeti prigovor svim ovlaštenim tijelima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj sukladno propisima.

Na situacije koje nisu regulirane Općim uvjetima primjenjivat će se pozitivni propisi Republike Hrvatske, uključujući Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i drugi zakoni koji reguliraju promet robe i odnose među ugovornim stranama.

NP zadržava pravo jednostrane izmjene Općih uvjeta. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.omegamarine.hr. Ovi Opći uvjeti dostupni su na web stranici www.omegamarine.hr.

 

ODUSTAJANJE OD UGOVORA

 

Zadnje izmjene: srpanj 2023

 

Pozivamo vas da sudjelujete u našem nagradnom natječaju!

Za kupnju u Konzumu možete osvojiti poklon karticu vrijednu 40 EUR!

NEMOJTE ČEKATI I POSJETITE NAŠU STRANICU!