Játékszabályzat

A „Használja ki a lehetőséget! Töltsön el egy napot Béres Alexandrával a Natural Pharmaceuticals támogatásával” promóció részvételi szabályai

 1. A Natural Pharmaceuticals Sp.z.o.o. és a Natural Pharmaceuticals Kft. (továbbiakban: “Szervezők“) promóciót szerveznek (továbbiakban: “Játék”), amelyben azon, a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő személyek (továbbiakban “Játékos“) vehetnek részt, akik Omega Marine Forte+ kéthavi készletet vásároltak a sorsolást megelőző napig, illetve akik OmegaMarine Forte+ , Multivitamina+, Magnezium B6+, Vitamin C+ vagy Vitamin D+ 1 éves készletet vásároltak a sorsolást megelőző 11 hónapban (lásd 3. pont) a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: “Játékszabályzat”) meghatározott módon, valamint megfelelnek a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek.

Játék időtartama, nyeremények

 1. A Szervezők által lebonyolított Játékban kizárólag azok lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek (“Résztvevők“):

a) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek és 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;

b) a 3. pontban felsorolt termékek valamelyikét az ott meghatározott feltételek szerint a sorsolást megelőző napig megvásárolták; és

c) nincsen fizetési hátralékuk a Szervezőkkel szemben.

A Játékban azon Natural Pharmaceuticals termékek vesznek részt, amelyek a 3. pontban felsorolásra kerülnek.

 1. A Játék 2016. február 2. 0:00 órától 2016. november 4. 24:00 óráig tart.

Játékban résztvevő márkák és azok megrendelésének feltételei:

 • Omega Marine Forte+ kéthavi készlet, amennyiben a megrendelésére a sorsolást megelőző hónapban került sor,
 • Omega Marine Forte+ 1 éves készlet, amennyiben a megrendelésére a megelőző 11 hónapban került sor,
 • Multivitamina+ 1 éves készlet, amennyiben a megrendelésére a sorsolást megelőző 11 hónapban került sor,
 • Magnezium B6+ 1 éves készlet, amennyiben a megrendelésére a sorsolást megelőző 11 hónapban került sor,
 • Vitamin C+ 1 éves készlet, amennyiben a megrendelésére a sorsolást megelőző 11 hónapban került sor,
 • Vitamin D+ 1 éves készlet, amennyiben a megrendelésére a sorsolást megelőző 11 hónapban került sor.

A Szervező a Játék során összesen 18, azaz tizennyolc helyet sorsol ki − egy Budapest központjában található 5 csillagos luxushotelben 2016. november 5. napján tartandó − az egészséges életmódról szóló előadásra, ebédre és edzésre Béres Alexandrával (“Nyeremény“), amelyen a nyertesek +1 kisérővel együtt vehetnek részt. A Nyeremény tartalmaz egy-egy “Natural Pharmaceuticals Fitness Team” feliratos pólót a Résztvevő és kisérője méretében, valamint a luxushotel által biztosított – az előadás napján a Szervezők által a Résztvevők részére átadott listában szereplő – wellness/spa belépőt.

A Nyeremény nem tartalmazza: 1) az előadás helyszínére történő utazás és visszaút költségeit; 2.) a luxushotel által biztosított – az előadás napján a Szervezők által a Résztvevők részére átadott listában nem szereplő – a Nyeremény tartalmán túli további wellness/spa programot; 3.) az ebéd mellé fogyasztott, alapcsomagon (víz, szénsavas üdítők, kávé, tea) túli italokat.

A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

Nyeremények sorsolása, Nyertesek értesítése

Szervezők a Játék időtartama alatt 2016. november 4. 24:00 óráig a jelen Szabályzatnak foglalt feltételeknek megfelelő Résztvevők közül, minden hónap harmadik hétfőjén (összesen 9 sorsoláson, az első sorsolás időpontja: 2016. február 15. (16:00), az utolsó sorsolás időpontja 2016. október 17. (15:00) gépi sorsolással kisorsolnak két-két főt.

 1. A Szervezők a sorsolásokon a Nyeremények tekintetében tartaléknyerteseket sorsolnak ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely személyi, illetve alaki feltételnek nem felel meg és a nyertes Résztvevő vagy az előttük álló tartaléknyertes a jelen Szabályzatban meghatározott bármely okból a Játékból kizárásra kerül. A Szervezők 2016. október 24. napján további tartaléknyerteseket sorsolnak, amennyiben a nyertesek száma a 18 főt nem éri el.
 1. A Szervezők érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért a Szervezők és a Szervezők megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak, felvilágosítást kizárólag a 06-1-796-17-01 telefonszámon illetve info@omegamarine.hu email címen keresztül adnak.
 1. A Játékosok a Játékban résztvevő promóciós termékek Játékszabályzatnak megfelelő – a Natural Pharmaceuticals honlapján (www.omegamarine.hu/jatekszabalyzat) vagy a fenti telefonszámon leadott – megrendelés során regisztrálják magukat a Játékban oly módon, hogy a Játékos, a fenti honlapon leadott megrendelés esetén, a megrendelés elküldésével egyidejűleg − a megrendelési oldalon található lehetőség kiválasztásával jelzi a Játékban való részvételi szándékát, a jelen Játékszabályzat kifejezett elfogadását, illetve annak  magára nézve kötelezőnek való elismerését. A fenti telefonszámon leadott megrendelés esetén a Játékos szintén jelzi a Játékban való részvételi szándékát, a jelen Játékszabályzat kifejezett elfogadását, illetve annak magára nézve kötelezőnek való elismerését.
 1. A nyerteseket a Szervezők a sorsolást követő 5 napon belül a Játékban résztvevő promóciós termékek megrendelése során megadott telefonszámon, illetve, amennyiben telefonon történő értesítésre lehetőség nincs, e-mail címükön keresztül értesítik. Ha a Nyeremény átvételéhez a Résztvevő részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket Szervezők telefonon, illetve e-mailben teszik fel. A Résztvevők az értesítést követő 7 napon belül – a Szervezők megkeresésére telefonon, vagy e-mailben – jelzik részvételi szándékukat a Nyeremény tárgyát képező programon. Amennyiben a nyertes Résztvevőtől az értesítő e-mail kiküldését követő 10. nap 18:00 óráig nem érkezik − valamennyi kérdést kezelő és a részvételi szándékot jelző − válasz a Szervezők által megadott e-mail címre, akkor Szervezők jogosultak a nyertes Résztvevőt a Játékból kizárni, és a Nyereményt a tartaléknyertesnek átadni.
 1. Szervezők kizárják a Játékból azt a Résztvevőt, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a megrendelésében vagy az értesítés visszaigazolásában feltüntetett, illetve telefonon történő megkeresés során megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi/alaki feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Résztvevők regisztrációját töröljék.
 1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervezők az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatják. A Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 1. A jelen Szabályzatot a Szervezők a omegamarine.hu/játékszabályzat internet címen teszik közzé. A Szervezők a Játék teljes időtartama alatt biztosítják a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
 1. A Nyereményeket a Szervezők biztosítják. A Nyeremények utáni adó és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a Szervezők fizetik meg. A Nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik.
 1. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.
 1. Szervezők a rajtuk kívül álló okból bekövetkező, a Honlapon felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a Honlap működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a Honlap céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felelnek, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.
 1. Szervezők fenntartják a jogot a határidők módosítása tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról a Honlapon értesítik a Résztvevőket.

Adatvédelem

 1. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervezők a Résztvevőknek a Szabályzat elfogadásával adott felhatalmazása alapján abból a célból kezelik és dolgozzák fel, hogy a Nyertes Résztvevőket megállapítsák, a Nyereményről a Nyerteseket telefonon vagy elektronikus úton értesíthessék, illetve a Nyereményeket átadják. A Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervezők a Nyeremény átadása előtt ellenőrizzék. A Résztvevő a Játékban történő részvétellel hozzájárul, hogy a Szervezők a Honlapon a Nyertesek nevét, korát, lakóhelyük városának nevét, fényképét és a nyerés tényét valamint a Nyertes a Nyereménnyel kapcsolatos rövid nyilatkozatát a Nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák, valamint ahhoz, hogy a Nyeremény tárgyát képező esemény keretében a Szervezők a Résztvevőkről fényképet és videófelvételt készítsenek.
 1. A Natural Pharmaceuticals Sp.z.o.o. és a Natural Pharmaceuticals Kft., mint adatkezelők a részvételi feltételek ellenőrzését végzik el. Az adatokat a Natural Pharmaceuticals (Lengyelország) Sp.z.o.o. és a Natural Pharmaceuticals (Magyarország) Kft. alábbi megbízottjai dolgozzák fel:  UniCall Communication Group Kft. (székhelye: Budapest, Váci utca 81., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-182952, az UAB “Kaunas Communication Center” (székhelye: 44248 Kaunas Donelaicio gt. 62-316, Litvánia, CPI – Centrum Prac Introligatorskich (székelye: 08-440 Pilawa Goclaw ul. 3 Maja 9A, Lengyelország) és az ESECO System AB (székhelye: 211 20 Malmö, Jörgen Kocksgatan 4., Svédország), valamint az Address Campaign (székhely: 00-712 Varsó, Melomanów 2a/47 Lengyelország) és az Intrum Justitia Kft (székhely: Budapest 1139. Pap Károly utca 4-6).
 1. A Résztvevők a Játékban való részvétellel hozzájárulnak az általuk önkéntesen átadott adataik (név, cím, telefonszám, életkor, e-mail cím, fénykép) jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. A Szervezők a Játékkal kapcsolatban 5 évig kezelik a Résztvevők jelen Szabályzat szerint megadott adatait.
 1. Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a Szervezők a személyes adataikat kezeljék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő email címen: info@omegamarine.hu. A Résztvevő ugyanezen e-mail címen kérheti adatai helyesbítését, zárolását vagy az adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást is.
 1. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy
 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges vagy amennyiben azok törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben jogszabály a Szervezők részére kötelező adatkezelést ír elő, a Résztvevő által kért törlésnek a Szervezők csak ezen kötelező adatkezelést követően tudnak eleget tenni.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) alapján történik. Az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 14-23. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73534/2014., NAIH-73535/2014. és NAIH-83190/2015.

Együttműködő partnerek és kizárt személyek

 1. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők és az adatfeldolgozók munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. § (1) 1. pont szerint.

A Szervezők a nyeremények tekintetében szavatosságukat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárják.

Natural Pharmaceuticals Sp.z.o.o. és a Natural Pharmaceuticals Kft.

 Szervezők

Budapest, 2016. január 29.